APVA gyvenamųjų namų modernizavimas (atnaujinimas) 2023 metais

76 komentarai
Pastatas po modernizacijos, atnaujinimo pasiekė B klasę.

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų savininkai jau ieško informacijos apie APVA paramą modernizuojant, atnaujinat pastatą. Ar bus šiais metais vykdoma parama namo renovacijai 2023 metams? Ar verta dalyvauti APVA gyvenamojo namo modernizavimo programoje?

2022 metais liepos 4 dieną, APVA kvietė teikti Projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) atnaujinimą (modernizavimą). Projektą įgyvendinti ir pateikti išlaidų kompensacijos prašymą reikėjo per 15 mėn. po kvietimo pabaigos, iki 2023 m. lapkričio 3 d. Namo savininkas modernizavęs pastatą, galėjo gauti maksimalią išmoką – 14500 Eur. Valstybė išmokoms buvo paskyrusi gana solidžią pinigų sumą, t.y. 10000000 Eur. (dešimt milijonų eurų). 2023 metais APVA turėtų informuoti apie naują projekto (gyvenamųjų namų modernizavimas) pradžią. Greičiausiai projekto pradžia bus Liepos-Lapkričio mėnesiais. Reiktų sekti oficialią APVA informaciją jų svetainėje https://www.apva.lt/. Namo savininkas norėdamas dalyvauti APVA projekte dėl namo modernizavimo, gali kreiptis į mūsų pastato sertifikavimo ekspertus, kurie pastatui suteiks energinio naudingumo sertifikatą ir padarys skaičiavimus, kaip pasiekti B klasę iš renovuojamo pastato. Eksperto paruoštas energinio naudingumo sertifikatas galioja 10 metų, užsakydami energinio naudingumo sertifikatą nieko nepralošite, nes galėsite programoje dalyvauti, kad ir po 2 metų. Aišku naudinga turėti eksperto skaičiavimus dėl B klasės, taip jūs būsite 100 procentų tikri, dėl reikiamų modernizavimo darbų, medžiagų, šildymo sistemos pirkimo ir pnš… Parma namo renovacijai skiriama, tik pasiekus B ir aukštesnę klasę.

 

SĄLYGOS NORINT GAUTI KOMPENSACINES IŠMOKAS (informacija iš e-tar.lt)

 1. Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise valdomame individualiame vienbučiame arba  dvibučiame name, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka baigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formą dienos.
 2. Namas, kuriame įgyvendinamas projektas, negali būti areštuotas (įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų tenkinimą ar kitų asmens įsipareigojimų įvykdymą).
 3. Name, kuriame įgyvendinamas projektas, neturi būti vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Jei nustatoma, kad pareiškėjas vykdo ūkinę-komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė-komercinė veikla nurodytame pastate nevykdoma.
 4. Nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, gyvenamosios paskirties butas (dvibučiame name) turi būti įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre.
 5. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos turi atnaujinti (modernizuoti) namą (pasiekti ne mažesnę kaip B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas (kWh/vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) naudingo ploto per metus) ne mažiau kaip 40 %, palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) ir Agentūrai pateikti tinkamai užpildytą prašymą kompensuoti išlaidas. Duomenys apie namo skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas iki atnaujinimo (modernizavimo) ir po atnaujinimo (modernizavimo) turi būti registruoti Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre.
 6. Pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų. Jei atnaujinamame (modernizuojamame) name yra iškastiniu kuru (išskyrus gamtines dujas) kūrenamas šilumos įrenginys, modernizavimo metu jis turi būti pakeistas katilu, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, ar šilumos siurbliu, skirtu karšto vandens ir (ar) šilumos energijos gamybai. Jei namas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, iškastiniu kuru kūrenamas šilumos įrenginys gali būti keičiamas tik lokalios teršalų emisijos neturinčiais  įrenginiais, naudojančiais atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai. Išlaidos įsigyjant 5 klasės kietojo kuro katilus ar šilumos siurblius karšto vandens ir (ar) šilumos energijos gamybai pagal šią priemonę nekompensuojamos.
 7. Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:

13.1. Kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, kuriam išmokėta kompensacinė išmoka iš Programos priemonės lėšų ankstesniais metais.

13.2. Kai gyvenamajam namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos galioja B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas.

13.3. Kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas).

13.4. Kai vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo bendrasavininkis (bendraturtis) yra juridinis asmuo (pvz., bendrasavininkė savivaldybė, valstybė).

 1. Kiti aplinkos ministro įsakyme nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, nurodomi Agentūros paskelbtame kvietime.

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ TEIKIMAS

 1. Ministerijai patvirtinus pažangos priemonės aprašą, Agentūra suderina su ministerija kvietimo datą teikti registracijos formas ir savo interneto svetainėje viešai paskelbia kvietimus teikti projekto registracijos formas (toliau – kvietimas) ir kitą reikalingą informaciją.
 2. Projekto registracijos formos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS).
 3. Pareiškėjai projekto registracijos formoje turi pateikti informaciją apie esamą namo energinio naudingumo klasę. Pastato energinio naudingumo sertifikatas turi būti užregistruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūroje“ (toliau – SSVA) iki projekto registracijos formos pateikimo.
 4. Kartu su projekto registracijos forma privalomi pateikti dokumentai:

18.1. Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo nuotraukos (pvz., neapšiltinto stogo ar perdangos, nepašiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo iš visų pusių ir pan.).

18.2. Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir (ar) pateikti išlaidų kompensavimo prašymą, ir (ar) apmokėti išlaidas ir pan.).

18.3. Kiti Agentūros kvietime nurodyti dokumentai.

 1. Projekto registracijos formas Agentūra priima 30 kalendorinių dienų po kvietimo paskelbimo datos. Vėliau pateiktos projekto registracijos formos nepriimamos.

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 1. Agentūra per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos, vadovaudamasi 22 punkte nurodytais prioritetiniais atrankos kriterijais, įvertina projekto registracijos formoje pateiktą informaciją, pareiškėjui apskaičiuotą galimos kompensacinės išmokos sumą ir skiria balus už atitiktį prioritetiniams atrankos kriterijams.
 2. Agentūra iš pateiktų ir įvertintų projekto registracijos formų sudaro ir patvirtina projektų registracijos sąrašą, kuriame projekto registracijos formos išdėstomos pagal balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio).
 3. Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai: projektai vertinami pagal namo energinio naudingumo klasę iki registracijos formos pateikimo. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kurie turi žemesnę energinio naudingumo klasę, t. y. jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo: C klasės – 2 balai; D klasės – 4 balai; E klasės – 6 balai; F klasės – 8 balai; G klasės – 10 balų. Iš įvertintų projekto registracijos formų sudaromas ir Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinamas teigiamai įvertintų projektų registracijos formų sąrašas, kuriame projekto registracijos formos išdėstomos pagal bendrą (suminį) balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio). Jeigu projektų registracijos formos surenka vienodai balų ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui skirtų lėšų, pirmenybė teikiama projektų registracijos formoms, kurių planuojamų atnaujinti (modernizuoti) namų skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos 1 kvadratiniam metrui iki atnaujinimo (modernizavimo) yra didžiausios.
 4. Agentūra projekto registracijos formų vertinimo metu, siekdama įvertinti projekto tinkamumą keliamiems reikalavimams, jeigu to nėra galimybės atlikti kitomis priemonėmis ir būdais, gali atlikti projektų patikras vietoje Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR TINKAMOS PROJEKTO IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 1. Pareiškėjas turi turėti ir saugoti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.
 2. Bendrieji reikalavimai projekto išlaidoms:

25.1. Atnaujinimo (modernizavimo) darbams naudojamos medžiagos ar įranga turi atitikti gamintojo eksploatacinių savybių deklaracijas (2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901), būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti šioms medžiagoms ar įrangai eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytas charakteristikas ir standartus.

25.2. Kai vykdomi namo rekonstrukcijos darbai, kuriems pagal Statybos įstatymo reikalavimus privaloma turėti statybą leidžiantį dokumentą, pareiškėjas privalo turėti statybą leidžiantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka užregistruotą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „InfoStatyba“.

 1. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus. Kilus įtarimų, kad pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

KOMPENSACINĖS IŠMOKOS DYDIS IR KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 1. Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14 500 Eur. Pareiškėjas pagal priemonę kompensacinę išmoką gali gauti vieną kartą.
 2. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 Eur.
 3. Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš tvarkos aprašo 28 punkte nurodyto fiksuoto dydžio.
 4. Įgyvendinęs projektą per Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytą projekto įgyvendinimo terminą, pareiškėjas per APVIS pateikia Agentūrai prašymą kompensuoti išlaidas su privalomais pateikti dokumentais.
 5. Su išlaidų kompensavimo prašymu privalomi pateikti dokumentai:

31.1. Pareiškėjo atnaujinto (modernizuoto) gyvenamojo namo nuotraukos, (pvz., apšiltinto stogo ar perdangos, apšiltintų grindų, pakeistų durų ir langų, įrengto grindų šildymo (kolektoriaus), namo iš visų pusių ir pan.).

31.2. Šilumos įrenginio nuotrauka ir ant įrangos esančių parametrų lentelių nuotrauka (išskyrus atvejus, kai name iki modernizavimo įdiegtas atsinaujinančių energijos išteklių šildymo įrenginys arba šildymui naudojamos gamtinės dujos).

31.3. Kiti Agentūros prašomi būtini dokumentai, jų nuorašai (kopijos) arba informacija, reikalinga įvertinti išlaidų tinkamumą, ir dokumentai, įrodantys, ar pasiekti projekto tikslai.

 1. Agentūra, gavusi išlaidų kompensavimo prašymą, vadovaudamasi SSVA užregistruota ir viešai prieinama informacija, įvertina, ar pasiekti projekto tikslai. Kai iki Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos dienos pareiškėjas nepasiekia projekto tikslų, t. y. nepasiekia namo B energinio naudingumo klasės ir (arba) nesumažina skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudų ne mažiau kaip 40 %, palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki namo atnaujinimo (modernizavimo), kompensacija neskiriama.
 2. Jeigu su išlaidų kompensavimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, kurių trūkstant Agentūra negali išmokėti kompensacinės išmokos, pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 7 kalendorinės dienos ir ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti išlaidų kompensavimo prašymą. Jei per nurodytą terminą išlaidų kompensavimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nenurodomos priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti išlaidų kompensavimo prašymo, ar nurodytos priežastys nepripažįstamos svarbiomis, prašymas kompensuoti išlaidas atmetamas.
 3. Agentūra įvertina tinkamai įformintą išlaidų kompensavimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais ir atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje vadovaudamasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.
 4. Prašymas kompensuoti išlaidas apmokamas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto prašymo kompensuoti išlaidas ir visų privalomų dokumentų registravimo dienos, jei atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, Agentūra neranda trūkumų.
 5. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą kompensacinę išmoką pareiškėjas įsipareigoja grąžinti Agentūrai per 14 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos.

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 1. Agentūra per penkerių metų laikotarpį nuo prašymo kompensuoti išlaidas apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą kompensacinę išmoką.
 2. Pareiškėjas įsipareigoja, kad name, kuriame įgyvendintas projektas, 5 metus nuo prašymo kompensuoti išlaidas apmokėjimo dienos nebus vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina visą kompensacinę išmoką.
 3. Pareiškėjas ir (ar) kompensacinės išmokos gavėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo  nustatyta tvarka ir terminais.

Atnaujinta 2024-04-01

Projektas atnaujintas ir prasidės 2024 metais kovo 1 dieną. Daugiau informacijos rasite čia: Parama namo renovacijai 2024 (APVA): Ar bus? (sertifikatas24.lt)

 

Ankstesnis įrašas
A, A+, A++ namo energinio naudingumo sertifikavimas
Kitas įrašas
B klasės namo reikalavimai: Klientui paskaičiuota, kokius darbus reikia atlikti

76 komentarai. Leave new

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.
You need to agree with the terms to proceed